Link trực tiếp đến các lớp:

Nemo 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2009
Nemo 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2009
Nemo 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2009

Molly 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2008
Molly 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2008
Molly 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2010
Molly 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2010
Molly 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2009

Dolphin 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2001
Dolphin 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2002
Dolphin 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2003
Dolphin 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2004
Dolphin 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2005
Dolphin 6: http://bdcam.abi.edu.vn:2006
Dolphin 7: http://bdcam.abi.edu.vn:2007

Whale 1: http://bdcam.abi.edu.vn:2001
Whale 2: http://bdcam.abi.edu.vn:2002
Whale 3: http://bdcam.abi.edu.vn:2003
Whale 4: http://bdcam.abi.edu.vn:2004
Whale 5: http://bdcam.abi.edu.vn:2005
Whale 6: http://bdcam.abi.edu.vn:2006
Whale 7: http://bdcam.abi.edu.vn:2007

Nếu không xem được, vui lòng xem hướng dẫn tại website: http://binhduong.abi.edu.vn